Vyhledávání

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže Aquapark Beroun

A. ÚVODNÍ​ ​USTANOVENÍ

Vyhlašovatelem soutěže je Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace – Husova 156/21, 110 00, Praha, IČO: 06097758.

Provozovatelem soutěže, který má na starosti technickou a organizační stránku soutěže, je JIRKONT s.r.o., Bratří Blechů 234, 280 02, Kolín – Štítary, IČO: 05187532, DIČ: CZ05187532, společnost byla zapsána u Městského soudu v Praze dne 23. června 2016, oddíl C, vložka 259682.

Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem, resp. provozovatelem soutěže. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. 

B. PODMÍNKY​ ​ÚČASTI 

Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky: 

● adresa pro doručování v České republice 

● poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů

● soutěžící před vstupem do soutěže musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti Facebook zřízeného v souladu s podmínkami sítě Facebook dostupnými na adrese www.facebook.com/terms.php

● souhlas s těmito pravidly soutěže a jejich dodržování

● dodržování podmínek sítě Facebook dostupných na adrese www.facebook.com/terms.php. 

Doba trvání soutěže je od 9. 7. 2021 do 15. 7. 2021 23:59​. 

Soutěžící je oprávněn se zapojit do soutěže pouze jednou, a to prostřednictvím vlastního autentického profilu na sociální síti Facebook. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele, provozovatele soutěže i osoby ve smluvním vztahu s vyhlašovatelem a jeho dceřinými společnostmi. PODMÍNKOU ÚČASTI V SOUTĚŽI NENÍ ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ, SLUŽEB ČI ZAPLACENÍ JAKÉHOKOLIV JINÉHO VKLADU DO SOUTĚŽE. 

C. MECHANIKA​ ​SOUTĚŽE​ ​A​ ​VÝHRY

Výherci budou vybráni provozovatelem soutěže. Soutěžní úkol je stanoven následujícím zadáním ve znění: 

Připravili jsme pro vás další soutěž, kterou v letních pařácích ocení opravdu každý. Tentokrát můžete vyhrát rodinnou vstupenku pro 2 dospělé a až 3 děti do Aquapark Beroun!

Soutěžní otázka zní: Kolik m² vodní plochy nabízí Vodní svět aquaparku?

Kromě komentáře se správnou odpovědí pod soutěžní příspěvek nezapomeňte také sledovat stránky Střední Čechy a Aquapark Beroun... pak už zbývá popřát jen hodně štěstí. Soutěžit můžete až do čtvrteční půlnoci!"

Soutěžící pod svým osobním profilem nahraje komentář pod příspěvek podle výše uvedeného zadání. Po skončení soutěže vylosuje porota složená ze zástupců vyhlašovatele a provozovatele soutěže výherce. Výherce bude poté kontaktován v komentářích u facebookového příspěvku s výzvou k udání svých kontaktních údajů pro zaslání výhry.

Jestliže výherce nezareaguje do 24 hodin od vyhlášení výherců, výhra propadá vyhlašovateli soutěže. Výhra propadá vyhlašovateli také v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoliv před předáním výhry zjištěno porušení těchto pravidel ze strany výherce.

Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží. V případě doručování výher běžnou poštovní nebo obdobnou přepravou na území České republiky, hradí náklady na doručení vyhlašovatel.

Výhrou je rozuměno 1x Rodinná vstupenka do Aquaparku Beroun pro 2 dospělé a až 3 děti na 3 hodiny.

V případě, že výhru nebude možné doručit na výhercem poskytnutou adresu z důvodu na straně výherce, je výherce povinen vyhlašovateli nahradit náklady vynaložené na dopravu a zabalení výhry. 

D. PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU

Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem nebo k jehož užití v rámci soutěže je sám oprávněn a k němuž je oprávněn udělovat licence. Splněním soutěžního úkolu (např. odesláním komentáře, fotografie apod.) poskytuje soutěžící vyhlašovateli a provozovateli bezplatnou nevýhradní licenci pro území celého světa, na dobu trvání majetkových práv k dílu, bez množstevního omezení, a to ke všem způsobům užití poskytnutého obsahu. 

Soutěžící dále zasláním soutěžního příspěvku uděluje vyhlašovateli a provozovateli souhlas ke zveřejnění díla, jeho úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením do díla souborného, jakož i k tomu, aby vyhlašovatel uváděl soutěžní příspěvek na veřejnosti pod svým jménem. Soutěžící souhlasí s tím, že vyhlašovatel a nebo provozovatel jsou oprávněni udělenou licenci zcela či částečně postoupit třetím osobě nebo ji dále poskytnout formou podlicence. Vaše osobní údaje budou zpracovávány subjektem Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace maximálně do uplynutí 2 měsíců od skončení soutěže. 

E. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účast v soutěži je možná jen v případě souhlasu soutěžícího se zpracováním osobních údajů. Soutěžící splněním soutěžního úkolu dává vyhlašovateli soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, věk, adresa a emailová adresa, popř. telefonní číslo za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely vyhlašovatele, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 2 měsíců od ukončení soutěže. Správcem osobních údajů je vyhlašovatel soutěže. Zpracovatelem osobních údajů je provozovatel. V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení ve sdělovacích prostředcích, na Facebook stránkách a webových stránkách vyhlašovatele nebo provozovatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedenému zpracovávány i prostřednictvím třetích osob zajišťujících technickou stránku soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla vyhlašovatele, a dále práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese vyhlašovatele a je účinné okamžikem doručení vyhlašovateli. Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na výhru. Soutěžící dále uděluje souhlas s tím, že vyhlašovatel i provozovatel jsou oprávněni poskytnuté kontaktní údaje (tedy např. e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu) využít pro zasílání obchodních nabídek a sdělení týkajících se produktů, služeb, soutěží a dalších nabídek vyhlašovatele. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na provozovatele soutěže zasláním dotazu na adresu spoluprace@jirkont.cz nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

F. OSTATNÍ PODMÍNKY

Vyhlašovatel a provozovatel si vyhrazují právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit. Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována. Vyhlašovatel ani provozovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel ani provozovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy poštou. Vyhlašovatel a provozovatel si vyhrazují právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociální sítě Facebook nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele, provozovatele nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook. Každý soutěžící zapojením do soutěže osvobozuje společnost Facebook od všech závazků s ní souvisejících. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících. Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány pouze na adresu provozovatele spoluprace@jirkont.cz.

V Kolíně dne 9. 7. 2021

Hodně štěstí!

Vytvořeno 18.6.2021 11:50:54 | přečteno 137x | jirkont
 

ODBĚR NEWSLETTERU

Aktuality na mail
Areal VrchběláFilm office - Středočeská filmová kancelář

Kontakt

Středočeská centrála cestovního ruchu

Husova 156/21, 110 00 Praha 1
Tel: +420 222 288 911
E-mail: info@sccr.cz

 
load