Pracovní nabídka: Ředitel/ka Středočeské centrály cestovního ruchu, příspěvkové organizace

Platové zařazení: platová třída 13 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, dle katalogu prací

Předpokládaný termín jmenování do funkce: ihned po skončení výběrového řízení


Zvětšit mapu

Charakteristika vykonávané práce:

 • Organizace a řízení příspěvkové organizace zaměřené na propagaci a marketing Středočeského kraje.

 • Zajištění potřeb Středočeského kraje v oblasti rozvoje cestovního ruchu, propagacerozvoje spolupráce relevantních aktérů cestovního ruchu s působností či dopadem na region Střední Čechy.

 • Zajištění spolupráce s ostatními kraji ČR, krajskými organizacemi pro destinační management, zejména pak s Hlavním městem Prahou.

 • Koordinace aktivit a spolupráce s dalšími subjekty veřejné i komerční sféry, vytváření sítě partnerů v cestovním ruchu za účelem maximálního využití turistického potenciálu regionu.

 • Provozování turistického informačního centra vcentru Hlavního města Prahy, rekreačního areálu Vrchbělá a Středočeské filmové kanceláře.

 • Marketing a propagace vodní infrastruktury a rekreační plavby ve Středočeském kraji.

 • Plnění povinností vyplývajících ze zákoníku práce vůči zaměstnancům organizace.

 • Zodpovědnost zřizovateli za správu svěřeného majetku, za řádné plnění úkolů daných zřizovací listinou, za hospodaření dle schváleného rozpočtu a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Organizace výběrového řízení

Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Středočeské centrály cestovního ruchu, příspěvkové organizace (SCCR) bude probíhat ve 3 kolech. V prvním kole budou posuzovány základní předpoklady pro výkon dané pozice. Do druhého kola budou přizváni pouze uchazeči, kteří splní základní předpoklady hodnocené v prvním kole výběrového řízení.

V kole druhém budou posuzovány odborné znalosti a osobnostní předpoklady pro výkon obsazované pozice prostřednictvím řízeného pohovoru. Do třetího kola budou přizvání dva uchazeči na základě doporučení výběrové komise.

Ve třetím kole bude hodnocena především kvalita zpracování koncepce (vize) rozvoje a přístup k řízení SCCR.

Předpokládaná doba trvání pohovoru 1 hodina.

První kolo výběrového řízení – splnění základních předpokladů:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

 • min. 3 letá praxe na vedoucí pozici podmínkou

 • znalost anglického nebo německého jazyka podmínkou, (znalost na úrovni certifikátu B2 může být prověřena testem)

 • praxe v oblasti cestovního ruchu výhodou

 • praxe v propagaci, koordinaci či řízení turistické destinace výhodou

 • zkušenosti s hospodařením příspěvkové organizace výhodou

 • praxe ve vedení destinačního managementu výhodou

Nesplnění základních předpokladů je důvodem pro vyloučení z výběrového řízení.

V rámci 2. kola výběrového řízení budou ověřovány následující schopnosti a znalosti:

 • orientace v právních předpisech (občanský zákoník, personalistika, veřejné zakázky)

 • orientace v problematice cestovního ruchu

 • manažerské dovednosti

 • strategické myšlení

 • komunikační schopnosti

Řízený pohovor ve 3. kole výběrového řízení se zaměří na:

 • kvalitu koncepce (vize) rozvoje SCCR

 • přístup k řízení SCCR

 • orientaci v problematice spadající do kompetence SCCR

Nabízíme:

 • pracovní výzvu aktivně se podílet na obnově cestovního ruchu ve Středočeském kraji v době postcovidové a příležitost k novému přístupu k propagaci a koordinaci cestovního ruchu ve Středočeském kraji

 • příjemný pracovní kolektiv

 • kancelářské prostory v historickém jádru Prahy

 • možnost využívat služební vozidlo, NTB a telefon k soukromým účelům

 • 25 dnů dovolené

 • příspěvek z FKSP (2000 Kč/rok) na prevenci, dioptrické brýle, oděv

 • příspěvek na stravování

Další požadavky na pracovní místo:

 • bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

 • zdravotní způsobilost

 • velmi dobré organizační, koordinační a komunikační schopnosti

 • odpovědnost a samostatnost

 • orientace v systému veřejné správy

 • orientace v právních předpisech (č. 129/2000 Sb., č. 250/2000 Sb., č. 320/2001 Sb.)

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:

 • jméno, příjmení, titul

 • datum a místo narození

 • státní příslušnost

 • místo trvalého pobytu

 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)

 • datum a podpis

 • kontaktní spojení

Formulář přihlášky naleznete na www.kr-stredocesky.cz, úřední deska, volná pracovní místa.

K přihlášce uchazeč připojí:

 • profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních se zdůrazněním praxe na pozicích, kde mohl kandidát/ka získat relevantní zkušenosti, odborné znalosti a dovednosti)

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (popř. ověřenou kopii)

 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • teze pro provoz areálu Vrchbělá po skončení období udržitelnosti vrozsahu 1 normostrana formátu A4

 • koncepci (vizi) rozvoje a řízení SCCR v rozsahu do 5 normostran formátu A4. Koncepce bude předložena jak v českém jazyce, tak ve zvoleném jazyce (angličtina nebo němčina).

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce nejpozději do 19. 7. 2021 do podatelny na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, v případě odeslání poštovní službou je pro zařazení do hodnocení rozhodující datum podacího razítka dne 19. 7. 2021.

Obálku označte slovy „VŘ – ředitel/ka SCCR“.
Úřední hodiny podatelny: pondělí - od 8 do 17 hodin, středa - od 8 do 17 hodin

Další informace Vám poskytne: Mgr. Kateřina Pešatová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče, tel.: 257 280 872, 607 059 499, e-mail: pesatova@kr-s.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo prodloužit nebo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.


Vytvořeno 1.7.2021 13:15:58 | přečteno 194x | jakub.kulhanek

Navigace

Blog

 
 
 
load