TOP 10 miejsc w Czechach Środkowych

Vydejte se po stopách vladařů, šlechticů a umělců, seznamte se s místy, kde se tvořily nejen české, ale evropské dějiny, i s místy, která inspirovala tvůrce k převratným uměleckým dílům. Poznejte život našich předků, to, jak vypadaly jejich všední, někdy šťastné, jindy náročné dny. Nechte se oslnit velkolepostí architektury i dary přírody. Projděte se po lesích a loukách, jež UNESCO řadí mezi ty nejnádhernější na celém světě. Toulejte se po středních Čechách a navštivte deset destinací, které na vás čekají s otevřenou náručí!

Powiększyć mapę

Hrad Karlštejn

Kde jinde začít putování po středních Čechách než na hradě, který je symbolem slavné a zářivé minulosti naší země. Jeho počátky sahají až do roku 1348, do doby vlády českého krále a císaře Svaté říše římské Karla IV., na jehož příkaz byl postaven. Karlštejn byl zbudován mimo jiné proto, aby se stal „strážcem“ vzácného královského pokladu – sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. A ochráncem těchto cenností se také stal! Svědomitě je střežil, s krátkým přestávkami, po dobu téměř dvou stovek let. Ač si vladařovi stavitelé dali na svém díle záležet, bylo nezbytné, aby byl hrad za dlouhou dobu své existence několikrát zrestaurován – mimo jiné byl upraven v pozdně gotickém slohu a na konci 19. století v duchu purismu. Majestátnost hradu vás ohromí už při pohledu zvenčí a tento dojem se ještě umocní při prohlídkách interiérů. Uvidíte ve světovém měřítku unikátní posvátné prostory, jako je kaple svatého Kříže vyzdobená drahokamy, zlatem a deskovými obrazy z dílny Mistra Theodorika a kapli svaté Kateřiny, také dekorovanou drahými kameny a nástěnnými malbami. A spatříte tu dokonce repliku svatováclavské koruny!

as4u_galadr_show_style_2-585776


Hrad Křivoklát

Mezi další obdivované středočeské hrady patří Křivoklát. I toto sídlo je spojováno s panovníkem, kterému je přezdíváno Otec vlasti, tedy s Karlem IV. V dětství i dospělosti zde pobýval, ale tento hrad nezaložil. Křivoklát byl postaven ve 12. století
 za vlády krále Přemysla Otakara II. a patří tak mezi nejstarší sídla českých vládců, byl také jejich oblíbeným loveckým hradem. Útočiště tu našel například král Václava IV., syn Karla IV. Právě zde se neprůbojný panovník schovával před náročnou realitou svého vladařského údělu, a proto značně investoval do jeho zvelebení. Vskutku gotickou perlou se Křivoklát stal za vlády krále Vladislava Jagellonského – v této době patřil mezi nejhonosnější rezidence ve střední Evropě. Poslední šlechtičtí majitelé pocházeli ze starého aristokratického rodu Fürstenbergů a jejich éra patří v dějinách Křivoklátu k nejšťastnějším. Právě jim vděčíme za to, že hrad zůstal stát a nezchátral. Díky jejich oddanosti a péči můžeme dnes procházet komnatami a sály s vzácnými uměleckými sbírkami, prohlédnout si Velkou věž, kde se kdysi nacházelo jedno z nejstarších hradních muzeí, nebo knihovnu čítající na 52 000 svazků.

as4u_galadr_show_style_2-585777


Zámek Žleby

Od hradů k zámkům… tedy k zámku, který byl původně také hradem. Gotické sídlo Žleby je poprvé zmiňováno roku 1289 a bylo pravděpodobně založeno pány z Lichtenburka. V jeho příběhu se opět objevuje postava císaře Karla IV., který ho koupil a poté zastavoval svým poddaným panského i rytířského původu. Zámecký komplex, tak jak ho známe dnes, je dílem pozdně gotické přestavby z poloviny 15. století. K další velkým změnám došlo ve století šestnáctém – od této doby již mluvíme o zámku, a to v renesančním slohu. Za zmínku stojí rovněž éra, kdy byli majiteli členové rodu Auerspergů, zámek jim patřil až do 20. století. Za jejich správy proběhly romantické úpravy exteriérů, například severní průčelí bylo přebudováno ve stylu alžbětinské renesance nebo byl zbudován park v anglickém krajinářském duchu. Změny se dotkly též interiérů – přibyly sbírky zbraní, obrazů, vzácného nádobí a honosný nábytek, jejichž prostřednictvím nahlédnete do každodenního života šlechty v 19. století.

as4u_galadr_show_style_2-587909


Zámek Konopiště

Za medvědem himálajským nemusíte cestovat až do daleké Asie, úplně postačí, když se vypravíte na zámek Konopiště, jehož součástí je medvědárium, které se stalo domovem právě medvěda himálajského neboli ušatého. Jejich chov tu má dlouhou tradici – první chlupáče na zámku chovali už od poloviny 19. století Lobkowiczové a arcivévoda František Ferdinand d’Este je následoval. Ale tím konopišťské zajímavosti zdaleka vyčerpány nejsou! Sídlo založil kolem roku 1294 pražský biskup Tobiáš z Benešova a při jeho stavbě se nechal inspirovat slavnými a bytelnými francouzskými pevnostmi. V pohodlnější barokní rezidenci pak Konopiště proměnili v 18. století páni z Vrtby. Zámek po krátkou dobu patřil již zmíněnému arcivévodovi a následníkovi rakousko-uherského trůnu Františkovi Ferdinandovi d’Este. Ten ho nechal přestavět v historizujícím stylu, umístil zde své rozsáhlé sbírky a jeho okolí přeměnil na krajinářský park. Smutnější část dějin nastala za druhé světové války, kdy zde sídlil hlavní štáb nacistických jednotek SS. Odolné zdi, které svůj původ pevnosti nezapřou, naštěstí všechny zkoušky dějin přestály, a dnes střeží medvědy i vzácná umělecká díla.

as4u_galadr_show_style_2-585793


Chrám svaté Barbory

Když se památka probojuje až na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO, je jasné, že v našem výčtu nejatraktivnějších destinací nesmí chybět. Kutnohorský chrám považovaný za klenot pozdní gotiky patří mezi čtyři české stavby katedrálního typu a jeho velkolepost svědčí o slávě a bohatství Kutné Hory v dobách, kdy se zde těžila stříbrná ruda a město patřilo mezi nejvýznamnější centra říše. Kostel byl od počátku spojován s horníky a důkazem je i jeho název – je zasvěcený panně Barboře, křesťanské patronce všech, kdo se živí nebezpečným povoláním. Stavba byla zahájena v druhé polovině 14. století, ale nákladné architektonické plány nebyly hned tak dokončeny a v průběhu staletí byla provedena celá řada rekonstrukcí. Současná podoba chrámu pochází z přelomu 19. a 20. století, kdy proběhla rozsáhlá regotizace. Ve vzhledu interiéru zanechala svoji jedinečnou stopu snad každá z epoch, chrámové lodi jsou pestrou galerií vzácných gotických fresek a kamenického umění, barokních oltářů, soch a maleb a lodi hlavní vévodí renesanční kazatelna s barokním obložením. Mezi nejproslulejší stavitele, kteří se na velkolepém díle podíleli, se řadí Matěj Rejsek, ten věnoval velkou pozornost dekorativním prvkům, a Benedikt Ried, jenž kladl velký důraz naopak na celkové architektonické vyznění.

as4u_galadr_show_style_2-587910


Přehrada Slapy

Slapská přehrada je místem, kde uvidíte unikátní technickou památku, užijete si hodiny a hodiny dovádění ve vodě, vyzkoušíte nespočet vodních sportů a pokocháte se nádhernou krajinou kolem řeky Vltavy. Slapy, pátá největší přehrada v České republice, jsou součástí Vltavské kaskády a přípravy na postavení tohoto nevšedního vodního díla se datují až do období druhé světové války. S pracemi se nakonec začalo v roce 1952, ale již v roce 1955 bylo hotovo a elektrárna, součást projektu, byla uvedena do zkušebního provozu. Napuštění proběhlo za nebývale dramatických podmínek – nádrž se naplnila doslova během několika dní při povodních v roce 1954. Mezi hlavní poslání přehrady patří výroba elektrické energie, ochrana Prahy před povodněmi, je zdrojem pitné i průmyslové vody a řadí se k nejoblíbenějším rekreačním cílům všech, kteří hledají únik z hektické reality a odpočinek v blízkosti vody a přírody.
as4u_galadr_show_style_2-587911

Chráněná krajinná oblast Český ráj

Do Českého ráje nejen, že cesta příjemná je, ale také se tu nachází jedinečná skalní města, která byla jedním z motivů, proč se tato oblast stala v roce 1955 první chráněnou krajinnou oblastí v tehdejším Československu a proč bylo území v roce 2005 zapsáno na prestižní seznam evropské sítě geoparků UNESCO. Dalším důvodem zvýšeného zájmu o ochranu tohoto území je až neobyčejná pestrost krajiny, v níž se střídají husté lesy s loukami a mokřady, hluboké rokle s pískovcovými skalami i příroda s objekty vytvořenými lidskou rukou. Člověk zde žije již přes 10 000 let a jeho přítomnost dokazují mimo jiné výše zmíněná skalní města. Jejich příkladem jsou Příhrazské skály, kterým dominuje celý komplex skalních měst a kuriózní skalní útvar Kobylí hlava. Mezi nejpopulárnější patří také Drábské světničky s dechberoucím výhledem. Již ve 13. století zde stávala skalní pevnost a nyní tu můžete obdivovat do skal vytesané chodby a místnosti, „světničky“, které byly v obdobích bojů útočištěm husitů i vojáků za třicetileté a druhé světové války. 
as4u_galadr_show_style_2-587912

Chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj

Kokořínsko je krajem lesů, roklí, rybníků, jezer a mokřadů, ale nejznámější jsou jeho pískovcové skály a skalní města, které oblast proslavily a zajistily jí od roku 2014 „titul“ chráněné krajinné oblasti složené ze dvou nespojitých územních celků – z Kokořínska a Máchova kraje, přičemž druhý jmenovaný již do středních Čech nepatří. Symboly Kokořínska jsou jak unikátní dominanty přírodního rázu – skalní útvary často věru bizarní tvarů, o tom svědčí i názvy jako Žába, Kanec, Sněhurka a sedm trpaslíků či nejznámější Pokličky –, tak stavby vytvořené lidmi. Při jejich budování ale naši předci prokazovali přírodě velkou úctu a osídlení se zde již od počátků rozvíjelo v harmonickém souznění s okolní krajinou. Charakteristický ráz oblasti tak dotváří malebná lidová architektura i stavby impozantnější – mezi ně patří hrad Kokořín, jenž učaroval jednomu z našich největších básníků, samotnému Karlu Hynku Máchovi.
as4u_galadr_show_style_2-587913

Chráněná krajinná oblast Český kras

Většina našich tipů vás inspiruje k prozkoumávání krajiny a památek na povrchu zemském, ale tentokrát vás zveme do podzemí. V Českém krasu, jenž byl chráněnou krajinnou oblastí vyhlášen v roce 1972, se nachází téměř 700 jeskyní a nejdelší jeskynní systém na území Čech. Tento nevídaný úkaz se jmenuje Koněpruské jeskyně, leží uvnitř návrší zvaného Zlatý kůň, jeho chodby měří přes 2 kilometry a vznikl před 25–30 miliony let. Ojedinělá i esteticky vzácná je jejich krápníková výzdoba. Celá oblast Českého krasu je ve světovém měřítku velmi významným nalezištěm zkamenělin. Již v 19. století ho proslavil věhlasný francouzský paleontolog Joachim Barrande, který zde objevil mnoho lokalit s bohatými nálezy fosilií. Po probádání podzemí si vyšetřete čas na procházku překrásnou divokou krajinou, jež vám učaruje stejně jako před lety přírodovědcům – právě ti začali tomuto území říkat Český kras a my se jim ani trošku nedivíme.

as4u_galadr_show_style_2-587915


Hornické muzeum Příbram

Také při návštěvě Hornického skanzenu Březové Hory, který spadá pod Hornické muzeum Příbram, vás čeká cesta do podzemí, ale do úplně jiného než při vašem prozkoumávání Českého krasu. Muzeum, jehož jádro tvoří areály tří dolů (Ševčinského, dolu Vojtěch a Anna), vám zprostředkuje nevšední zážitek. Přenese vás do minulého století a do míst, kde trávili většinu svého náročného pracovního dne stateční havíři. Například se důlním vláčkem projedete štolou patřící mezi nejhlubší ve střední Evropě. Mnoho zajímavostí a unikátních technických památek uvidíte i v záři denního světla – šachetní budova z roku 1870, věž z roku 1879 nebo hornická chalupa s interiérovou expozicí přibližující život havířské rodiny na přelomu 19. a 20 století jsou jen stručným výčtem objektů a zážitků, které na vás ve skanzenu čekají. A poslední lákadlo? Hornické muzeum Příbram patří mezi největší muzea s touto tematikou v celé Evropě!

as4u_galadr_show_style_2-587916

Wytworzono 20.2.2020 16:54:44 | przeczytano 3298x | jakub.kulhanek
 
 
load